Openingstijden

Ga naar pagina

Inschrijven

Dit is een testje
Ga naar pagina

Afspraken

Afspraken

Afsprakenkaartjes met Barcode

Op de nieuwe afsprakenkaartjes staat niet alleen de afspraak voor de behandeling maar ook een barcode. Als u zich komt aanmelden kunt u de barcode scannen. Het scherm van de barcode scanner is geplaatst in de wachtkamer. Zodra de barcode door de scanner is gelezen, staat u in ons systeem “in wachtkamer”. U hoeft niet in de rij te wachten en wij weten dat u er bent.
 
Het is dus van belang dat u bij iedere afspraak dit kaartje meeneemt.

Patiëntenstop

Om de kwaliteit hoog te houden voor onze patiënten nemen wij wegens grote drukte momenteel geen nieuwe patiënten meer aan. Bij uitbereiding van ons patiëntenbestand wordt de druk voor de tandartsen te groot en de wachttijden te lang.
 
Momenteel laten wij als nieuwe patiënt alleen kinderen van onze huidige patiënten toe.
 
Mocht u op korte termijn tandheelkundige zorg nodig hebben, dan adviseren wij u op zoek te gaan naar een andere mondzorgpraktijk. Dit kan via www.tandarts.nl.
 
Deze patiëntenstop geldt niet voor de implantologie.
 

Wijzigen van persoonsgegevens

Mochten er veranderingen zijn zoals verhuizing, overlijden, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie (gebruik van medicijnen) en andere belangrijke informatie dient u dit bij uw eerstvolgende bezoek aan de balie door te geven.
Bijvoorbeeld verzekeringspapieren, gezondheidsverklaring etc. Deze kunt u tevens per mail aan ons doen toekomen: balie@tandarts-garderen.nl
 
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in onze administratie zijn opgenomen.

Ga naar pagina

Klachten

Doe uw mond open bij de tandarts!

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht. Hier leggen we graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan u verder adviseren. TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling

Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT -klachtenregeling, mits de tandarts lid is van de KNMT en bij de KNMT -klachtenregeling is aangesloten. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De regeling biedt twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk:

Bemiddeling

Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van twee deskundigen van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Indien nodig kan er een mondonderzoek plaatsvinden. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

Formele klachtbehandeling en uitspraak

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

Kosten

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoon 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut).
 
In het bovenstaande wordt met “de tandarts” ook de tandarts-specialist (kaakchirurg of orthodontist) bedoeld.
 
Mocht u hier onverhoopt gebruik van willen maken, dan kunt u aan de balie een folder vragen met alle informatie hierover.

Ga naar pagina

Tarieven en betalingen

 

 

Ga naar pagina

Vacatures / Stage


 

Ga naar pagina